Algemene verkoopsvoorwaarden Kurt Simoens

Verkoopsvoorwaarden 

Art 1 
De klant heeft geen  recht op korting contant of andere kortingen mits anders is vermeld ! 
Art 2
De werken worden professioneel uitgevoerd. Vermelde adviezen en aanwijzen omtrent de werkwijze berusten op nauwkeurige proeven en langdurige praktijkervaring door mezelf en mede door onze leveranciers . Indien wij onze producten enkel moeten leveren zonder plaatsing te moeten doen, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor deze plaatsing Geen enkel uitstel van betaling kan worden toegestaan om reden dat plaatsing nog niet plaatsgehad . Kurt Simoens is niet verantwoordelijk en kan geen garantie bieden voor klachten voorkomend door extreme temperaturen, verkleuring door zonlicht , uitzetting metaal , en alle andere schadegevallen.
Art 3
Bij laattijdige betaling of gedeeltelijk niet-betaling van het verschuldigd bedrag, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro en een maximum van 10000 euro bij annulatie van be bestelde werken en leveringen, om welke reden ook, is forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% op de eveneengekomen prijs. Reeds betaalde voorschotten zijn niet terug opeisbaar.
Art 4
Bij eventueel verhuur van materiaal , of levering van materiaal erkent de klant te  hebben ontvangen in goede staat , bij eventuele schade wordt hiervoor een schadevergoeding aangerekend aan de klant bovenop het overeengekomen bedrag.
Art 5
Tijdens de duur van de werken blijven de   te verbruiken matrialen zaals het metaal en alle andere te verbruiken materialen eigendom van Kurt Simoens tot dat het verschuldigd bedrag is vereffend van de voorschot-en tussenfactuur. Indien de klant in gebreke blijft met deze betaling heeft Kurt Simoens het recht deze door te verkopen en/of terug te eisen en daar bovenop een schadevergoeding te eisen voor het nog verschuldigd bedrag van de reeds uitgevoerde werken.
Art 6 
Gerechtsprocedurekosten en/of vaststellingskosten door een gerechtsdeurwaarder worden eveneens in rekening gebracht voor de schuldenaar (klant).
Art 7 
Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van brugge bevoegd.
Art 8 
Klachten betreffende de koopwaar of het gedane werk dienen binnen 8 dagen vanaf factuur datum schriftelijk aan verkoper/uitvoeder gemeld te worden.
Art 9
De B.T.W is steeds ten laste van de klant.
Art 10
Betalingenworden enkel uitgevoerd aan Kurt Simoens of dmv overschrijving op rek nr. kbc BE55 7380 0685 0444 of Crelen BE82 8600 1256 0468, alle andere betalingen aan andere personen worden niet aanvaard en worden gezien als wanbetaling  en schuld.
Art 11 
De eventuele leveringsdata , termijnen enuitvoeringsdata , worden bij wijze van inlichting gegeven: het niet nakomen van een termijn, vebindt geenszins onze verantwoordelijkheid en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Wij doen echter alles op de in onze bevrstigingen aangegeven termijnen na te komen.
Art 12
Wij wijzen alle verkoopsvoorwaarden af die op de documenten van de klanten voorkomen, alleen onze voorwaarden zijn toepasselijk.